Het behouden van de procedure tot verlenging van de erkenning om de zes jaar heeft immers weinig tot geen inhoudelijke meerwaarde.

De controle op het naleven van de erkenningsvoorwaarden gebeurt in de praktijk al grotendeels via andere instrumenten (jaarverslagen, registratie, eventueel ook via inspecties). 35 van het “Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin” voert ook een andere belangrijke wijziging in, namelijk de mogelijkheid om samenwerkingsverbanden van erkende instellingen voor schuldbemiddeling te financieren.

Haar dochtertje Flo lijdt aan een zware vorm van epilepsie, waardoor ze niet zo goed meekan in de klas.

decreet dating-17

Deze wijzigingen treden in werking de 10 dag na de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad (dit is tot op heden nog niet gebeurd).

Deze wijzigingen zijn ingegeven vanuit de wens om de planlast bij de erkende instellingen voor schuldbemiddeling en de beheerskosten bij de Vlaamse administratie te verminderen.

Naar aanleiding van een actuele vraag vond op 24 april 2013 in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een bespreking plaats van de cijfergegevens van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen.

Het belang van preventie werd door diverse parlementairen en door minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen beklemtoond.

"Ik weet gewoon dat mijn dochter véél extra hulp nodig heeft.

En dat ben ik niet alleen, ook de school trekt aan de alarmbel.

Volgens artikel 4 van het decreet van 24 juli 1996 “houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast” wordt de erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling initieel toegekend voor een periode van drie jaar, en is deze daarna hernieuwbaar voor periodes van zes jaar. 34 van het “Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin” wijzigt deze bepaling in die zin dat de hernieuwing van een erkenning als instelling voor schuldbemiddeling voortaan een erkenning van onbepaalde duur inhoudt. 80 van dit decreet bepaalt hiernaast dat de instellingen voor schuldbemiddeling die reeds erkend zijn ingevolge een hernieuwing van hun erkenning voor een periode van zes jaar voortaan van rechtswege erkend zijn voor een periode van onbepaalde duur.

Dit decreet werd op 12 juni 2013 goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Daarnaast kreeg ook Scarlet een administratieve boete van 10.000 euro voor de niet-naleving van artikel 4 van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur.